Walang taong maaaring tawaging ama?

Maraming hindi Katoliko ang nagsasabing kapag tinatawag ng mga mananampalatayang Katoliko ang mga pari na ‘ama’o “father” sila ay sumasalungat sa Banal na Kasulatan na nagsasabing: “At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit.” (Mateo 23:9)

apologetics

Upang maunawaan na mali ang ganitong mga pagaakusa, nararapat lamang na unawaiin kung paano ginagamit ang salitang ‘ama’ na patungkol sa mga sarili nating ama sa lupa. Walang sino man ang magsasabing mali na tawagin ng isang bata na ‘ama’ ang kanyang magulang. Nangangahulugan lamang na ang salita ni Kristo sa Mateo 23:9 ay hindi patungkol sa ama na ating magulang.

Sa katotohanan kung ang pagbabawal ay patungkol lamang sa pagtawag ng ‘ama,’ ang konsepto natin ng ama ay mababalewala ganoon na rin ang konsepto ng pagbanggit natin sa Ama na nasa Langit.

Ang konsepto ng pagiging ama sa Bibliya ay hindi nagtatapos sa sarili nating magulang o Ama sa langit, bagkus ito ay paraan din ng paggalang lalo na sa ating tinitingala. Halimbawa, ang namayapang Senador na si Ninoy Aquino ay tinatawag na ‘Ama ng demokrasya’, ‘Ama ng radyo’ naman ang ating pagkakakilala kay Guglielmo Marconi na siyang imbentor ng radyo.

Kung ang paggamit ng ama ay ginamit sa mataas na paraan na nagiging pagsamba, ito ang nagiging hudyat ng kamalian.Isang halimbawa ng pagtawag ng ama na hindi kinokondena ay mababasa sa Genesis 45:8: “Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Dios: at kaniya akong ginawang ama kay Faraon, at panginoon sa buo niyang bahay, at tagapamahala ng buong lupain ng Egipto.”

Sa masinsinang eksaminasyon sa konteksto ng Mateo 23, pinapakita dito na hindi layunin ni Hesus na maging literal. Bagkus, ang buong talata ay nagbabanggit ng tungkol sa ‘rabbi’ na nagpapatunay na isa lamang ang tagapagturo at lahat ay magkakapatid. Ang ‘rabbi’ na ito ay siya niyang ginamit upang sambitin: “At huwag ninyong tawaging inyong ama.”

Ang problema ay sa unang tingin aakalaing nating tinututulan ni Kristo ang pagtawag o paggamit ng salitang ‘ama’ samantalang, ayon sa Mateo 28:19-20, si Kristo mismo ang nagtalaga sa ilang kalalakihan upang maging guro ng Simbahan. Nangangahulugang ang paggamit nito sa pinakamataas na paraan ang siyang tinututulan.

Madalas ang pagtawag ni Apostol San Pablo kay Timoteo na ‘anak’. “Dahil dito’y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon” (1 Korinto 4:17); “Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus…” (1 Timoteo 1:2); Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin”( 2 Timoteo 1:2).

Si Apostol Pablo sa madaling salita ay nagpapahiwatig ng pagiging ama sa pananampalata ng mga sinaunang Kristiyano. Isa sa mga patunay na hindi ipinagbabawal ang pagtawag ng ama ay matatagpuan din mismo sa banal na kasulatan. Ayon kay Pablo, “Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo’y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagka’t bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Cristo, ay wala nga kayong maraming mga ama; sapagka’t kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio” (1 Korinto 4:14-15).
Sinunod din ni Apostol Pedro ang ganitong tradisyon na kanyang sinambit sa 1 Pedro 5:13, “Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak.”

Maging si Apostol Juan ipinahayag sa 1 Juan 2:1, “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo’y huwag mangagkasala.”

Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tao ng “anak” sila ay nagiging anak sa pananampalataya ng ating mga unang guro gaya nila Pedro, Pablo at Juan. Madalas masambit sa Banal na Kasulatan ang patungkol sa ‘ama sa pananampalataya.’ Tayong mga Katoliko ay sumusunod din naman sa mga huwaran na apostoles ni Kristo at ang tradisyong ito ay nagpatuloy sa loob ng mahabang panahon hanggang sa ating panahon kaya ating tinatawag na ‘ama’ o ‘father’ ang mga kaparian bilang ating guro at mga ama sa pananampalataya.

You May Also Like