Talaga bang hindi maaaring magkamali ang Santo Papa?

PopeFrancis2Oo. Ngunit ang Papa ay nagsasalita lamang ng walang mali kung siya ay nagpapatibay ng mga aral ng Iglesya sa isang nakatakdang eklesiastikong gawain (“ex cathedra), sa madaling salita, kung ito ay nagdedesisyon sa mga katanungang doktrinal tungkol sa pananampalataya at moralidad. Ang mga desisyon ng Mahisteryo mula sa samahan ng mga obispo sa pakikibahagi ng Santo Papa ay may karakter tulad ng papa, halimbawa, sa pagdedesisyon sa lokal na konseho.

Ang paniniwalang ang papa ay hindi maaaring magkamali ay walang kaugnayan sa kanyang personal na integridad at talino. Ang walang mali ay ang Iglesya, dahil ipinangako ni Kristo ang Banal na Espiritu sa Kanya, na siyang nagpapanatili ng katotohanan at nangunguna sa pagpapalalim nito. Kung ang katotohanan ng pananampalataya ay inisantabi, tinalikuran at mali ang pagkakaintindi, ang Iglesya ang may huling salita at may kapangyarihan upang magsabi kung ano ang tama at mali.

Ito ang boses ng papa. Bilang tagapagmana ni San Pedro, ang unang obispo, siya ay may kapangyarihang magpatupad ng katotohanan na naaayon sa Tradisyon ng Iglesya sa pananampalataya. Sa paraang ito ay maipapamahagi sa mananampalataya sa lahat ng panahon ang katotohonan bilang “dapat paniwalaan nang walang duda”. Masasabi na ang papa ang nagpapaliwanag ng dogma. Samakatuwid, ang turo (dogma) ay hindi maaaring may kasamang “pagbabago”. Hindi madalas ang paglilinaw sa isang dogma. Ang pinakahuli ay noong 1970. (MS)

You May Also Like