Si Hesus ba ay Diyos?

JesusAng isa sa mga katuruan ng Simbahang Katolika ay ang pagka-Diyos ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Marami hindi Katoliko ang nagsasabing hindi Diyos si Kristo dahil “TAO LANG DAW” siya at “HINDI DIYOS”. Dahil kung Diyos si Kristo ay magiging dalawa na ang Diyos, ayon mismo sa mga hindi Katoliko.

Ngunit pinaninindigan ng Iglesia Katolika ang “pagka-Diyos” ni Hesukristo. Ayon na rin sa Bibliya, si Hesukristo, ang anak ng Diyos Ama, anak ni Maria, ay Diyos na nagkatawang-tao:

Sa Juan 1:1 nakasaad, “Sa pasimula ay ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa-Diyos at ang Verbo ay Diyos.”
Sa ibang pagsasalin ay ganito:

“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay sumasa-Diyos at ang Salita ay Diyos.” Malinaw na ang “Salita” o “Verbo” na tinutukoy ay Diyos.

Sa Juan 1:14 naman nakasulat, “Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng bugtong na Anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.”

Malinaw din na ang “Verbo” o “Salita” na tinutukoy sa Juan ay nagkatawangtao. Ibig sabihin, mula sa pagiging Diyos ay nagkatawang-tao Siya. Pinatotohanan ‘yan ni San Pablo sa mga taga-Filipos.

Sa Filipos 2:5-7 nakasaad din, “Ang dapat ninyong maging damdamin ay tulad ng kay Kristo Hesus: Na bagamat siya ay nasa mismong likas ng pagiging Diyos, hindi niya pinilit na pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos; bagkus ay kusa niyang hinubad ang lahat ng ito, at kinuha ang kalikasan ng isang alipin nang siya’y magkatawangtao.”

Tinanggap ba ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos? Oo, kaya nga sinabi niyang iisa sila ng Ama. (Juan 10:30) Gayon na rin nang tawaging “Panginoon ko at Diyos ko!” ni Tomas si Hesukristo makaraang magpakita si Hesus sa kanya nang muli siyang mabuhay. (Juan 20:28). Hindi sinagot ni Hesus si Tomas ng “Ako ay hindi Diyos, huwag mo akong tatawaging Diyos.” Bagkus sinabi niya, “Nakita mo ako kaya ka naniwala; mapalad silang hindi nakakita gayunma’y sumampalataya.”

Dahil ba Diyos si Kristo, dalawa na ang Diyos?

HINDI. Iisa pa rin sila ng Ama dahil si Kristo at ang Ama ay iisa. Ayon kay Hesus sa Juan 10:30, “Ako at ang Ama ay iisa.”

Kaya nga dumampot ng bato ang mga Hudyo dahil si Kristo ay nagkukunwaring Diyos diumano. Sa Juan 10:31-33 nakasulat, “Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya’y batuhin. Ngunit sinabi ni Hesus sa kanila, “Marami na akong naipakitang himala sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan ng inyong pagbato sa akin?”

“Hindi dahil sa alinman sa mga ito kaya ka namin babatuhin,” sagot ng mga Hudyo. “Kundi dahil sa pamumusong mo, Pagkat ikaw, na isang tao lamang, ay nagpapanggap na Diyos!””

Muli ay inulit ni Hesus na siya at ang Diyos Ama ay iisa, habang siya ay nananalangin para sa lahat ng mananampalataya sa Juan 17:22: “Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, upang sila’y maging isa, gaya nating iisa.”

(Mark Silva)

You May Also Like