Si Adan at si Eba sa isang Mapanuksong Mundo

OpelacNi April Opela

Poot. Pighati. Pangungutya. Ito ang mga katagang pilit ipinupula sa ating mga kaibigang kabilang sa tinatawag nating “gay society.” Marahil ay hindi mararamdaman ng iba nating mga kababayan ang kanilang mga saloobin at pahiwatig. Marahil ay hindi sapat ang ating mga puso at isipan upang matarok ang kanilang mga nangungusap na damdamin. Marahil ay hindi natin kayang isalarawan ang poot sa kanilang dibdib dulot ng kanilang nagsisiklab na pagnanasang sila ay pag-isahin. Ang kabi-kabilang balita ay nag-uumapaw sa pagpapahayag ng mga makukulay na opinyon. Ang mga dila ay animo espadang inihanda sa isang malamig na giyera. Ang pighati ay nakikita sa kanilang mga mata- sanhi ng isang pagnanasang makalaya sa bahagi ng kanilang pagkatao na tila nakakulong sa isang lipunang mapangmatyag. Sa panahon kung saan ang teknolohiya ay dumadaloy sa ating sistema, ang mapanghusgang lipunan ay nagsisilbing tulay upang ang pangungutya sa kanila ay pilit na mailatag. Ang siklab ng kanilang damdamin ay nag-uumapaw sa kagustuhang mapabilang sa isang kasunduang higit pa sa papel at pluma. Ang iilan ay mapalad na nangibayong dagat upang makamtan ang kanilang hangarin. Ang iilan ay nanatiling bigo na matupad ang pangarap na pansamantalang isinantabi. Ang katotohanan?

Hindi natin alam ang lahat ng kanilang nararamdaman. Gayunpaman, hindi ba’t ipinahayag ng ating Maykapal na ang wangis ni Adan at Eba ay pra lamang sa isa’tisa? Hindi ba’t ang pangyayari sa Sodom at Gomorrah ay isang matibay na katibayan na ang bawat tao ay dapat tumupad sa Kaniyang nais? Ang kabanatang 19:5 sa Genesis ng Lumang Tipan ay isang patunay na ang gawaing pakikiapid sa kapwa lalake o babae ay isang kasalanang maituturing. Isang masaklap na katotohanan na tayo ay nasa mundo na may mabilis na pagbabago. Ang ating lipunan ay sagana sa pangungutya at panghuhusga ng iilan. Ngunit ating pakatandaan na ang pagmamahal ay maaring manalo sa gitna ng laban. Ito ay maaaring maging sandata sa gitna ng digmaan. Ito ay maaring maging maagap na solusyon sa lahat ng suliranin sa mundo. Sa huli, walang higit na magwawagi kung hindi ang pagmamahal na dulot ng Maykapal sa mundo. Ang pagtupad sa tungkulin bilang isang nilalang ng Maykapal ay mas matibay kaysa sa kasunduan ng pag-iisang-dibdib. Ang kasunduan ng matrimonyo ay isang sagradong sakramento na ibinabahagi ng Maykapal sa wangis lamang ni Adan at Eba. Eba at Adan. Ika nga ng iilan- Si Adan ay kay Eba. At si Eba ay kay Adan.

You May Also Like