Rocky D. Cabajes

Rocky D. Cabajes

Mahigit 10 taon nang security guard si Rocky D. Cabajes. Para sa kanya, ang pagiging Tapat sa tungkulin ay kailangan upang tumagal sa isang trabaho. Dahil dito, nagagampanan ni Ginoong Cabajes ang responsibilidad niya kanyang pamilya. Aktibo rin siyang lumalahok sa kanyang komunidad at nag-boboluntaryo sa mga ‘charitable activites’ ng kanyang kasalukuyang kumpanya. (YO/TapatNews)

You May Also Like

  • Always a good job right here. Keep rolling on thuhgro.