Pakikipag-isa kasama ang mga namayapa

Simula pa noong panahon ng mga sinaunang Kristiyano, binibigyan na ng halaga, pagpapaalala at respeto ang mga namayapa. Ito ay dahil itinuturing na banal ang pagdarasal para sa mga namayapa upang sila ay mapakawalan sa bitag ng mga kasalanan. Ang buong Mistikal na Katawan ni Kristo kasama ang mga nabubuhay simula pa noong unang panahon ay naggagawad ng sakripisyo para sa mga namayapa na kinakailangang linisin mula sa maliliit na bahid ng pagkakasala bago makarating sa langit. Ang ating mga dalangin ay siyang may kakayahan — alinsunod na rin sa kataruan ng mga sinaunang Kristiyano – na makatulong sa pagbawas ng pagdurusa na dinadanas ng mga yumaong nasa purgatory. (2 Macabeo 12:39-45).

“Ang Ebanghelyo ay itinuro maging sa mga yumao.” Ang pagdaong sa mga patay ay nagdala ng mensahe ng kaligtasan mula sa Ebanghelyo na siyang kabuuan ng misyon ni Kristo. Sa huling bahagi ng buhay at misyon ni Kristo, Siya’y nanaog sa mga patay upang buksan sa lahat ang kaligtasan. Ayon sa 1 Pedro 4:6, “Ito ay sapagkat ang ebanghelyo ay inihayag maging sa mga namatay upang sila ay mahatulan ayon sa mga taong nasa katawang laman ngunit maging buhay ayon sa Diyos sa espiritu.”
Si Hesus ay “bumangon mula sa pagkakahimlay” at naging patunay ng kaligtasan ang ipinakong Kristo. Gaya ng karaniwang tao, Siya ay namatay at nabuhay na muli at sa kanyang kaluluwa sinamahan Niya ang mga naunang yumao. Bumaba Siya sa lugar ng mga yumao upang maging tagapagligtas para sa kanila. (1 Gawa 3:15; Rom 8:11; 1 Kor 15:20).

You May Also Like