Paano iniuugnay ng Simbahan ang pagiging Kristiyano sa ating kulturang Pilipino?

Ang pananalig kay Kristo ay naipapahayag din sa pamamagitan ng mga tradisyon na bahagi na ng kulturang Pilipino.
Ang pananalig kay Kristo ay naipapahayag din sa pamamagitan ng mga tradisyon na bahagi na ng kulturang Pilipino.

Mayroong kapwa-kaugnayan:

Ang “pagiging Kristiyano” ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.

Ang pagiging ganap sa pananampalatayang Kristiyano ay nagmumula lamang sa personal na pagsasaloob ng mensahe ni Hesus sa Pilipinong paraan ng pag-iisip, pagmamahal at pagpapahalaga.

Itinuturo ng Simbahan na kailangang makilala nating mga Kristiyanong Pilipino ang sarili nating kultura at sa pamamagitan ng ating pananampalatayang Kristiyano, padalisayin, pangalagaan, paunlarin at gawing ganap ito.
Gayundin, kailangang “iangkop natin sa kultura” ang ating pananampalatayang Katoliko sa mga pamamaraan nating maka-Pilipino. (Tignan AG, 21; PCP II, 202-11).

You May Also Like