Nasa Bibliya ba ang Rosaryo?

tzitzit (1)

Madalas nating marinig sa mga hindi Katoliko ang tanong kung ang ating pinaniniwalaan o ginagawa bilang Katoliko ay matatagpuan sa Bibliya tulad na lamang ng pinaka-popular na dasal na Santo Rosaryo.

Ang simpleng Santo Rosaryo mismo ay dasal na naglalaman ng mga kaganapan mula sa Banal na Kasulatan o Bibliya. Ang isang ehemplo na lamang ay ang pagtuturo mismo ni Hesus kung paano magdasal na matatagpuan sa Mateo 6:9-15 kung saan Kanyang sinabi, “Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; kakainin para bukas. at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!” Ang dasalin na ito ang atin ngayong tinatawag na ‘Ama Namin.’

Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Samakatuwid, hindi lamang tayo nananalangin ng dasal na hango mismo sa Bibliya, bagkus tayo ay nagninilay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong si Hesus.

Maging ang Misteryo ng Tuwa ay hango mismo sa Banal na kasulatan taliwas sa mga paratang na ang Rosaryo ay walang basehan sa Bibliya. Ang mga Misteryo ng Tuwa na pinasisimulan ng pagbati ng anghel sa Mahal na Birhen ay matatagpuan sa Lukas 1:35, ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Santa Isabel mula sa Lukas 1:39-56; ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:1-20; ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:22-39; at ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem na matatagpuan sa Lukas2:41-50.

Ang mga Misteryo ng Liwanag na binahagi sa atin ni papa Juan Pablo ikalawa ay malinaw na matatagpuan sa Bibliya tulad ng pagbinyag kay Hesus sa ilog Jordan na makikta sa Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lukas 3:21-22 at Juan 1:32-34 . Ang misteryo ng Pagpapahayag ng Kanyang sarili sa Kasalan sa Cana ay matatagpuan naman sa Juan 2:1-12. Kasama din dito ang misteryo sa Kanyang Pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos; ang pagtawag patungo sa pagbabago na mula sa Mateo 4:12-25;46, Marcos 1:14-13:37, Lukas 4:14-21:38 at Juan 3:13-12:50; ang misteryo sa Kanyang Pagbabagong-anyo na mula sa Mateo 17:1-8, Marcos 9:1-12, Lukas 9:28-36. At ang huling Misteryo ng Liwanag na Kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag ng Sakramental ng Misteryo Paskawal ay hango naman sa Mateo 26:26-29, Marcos 14:22-25 at Lukas 22:14-20.
Ang susunod ay ang Misteryo ng Hapis simula sa panalangin ni Hesus sa Halamanan mula sa Mateo 26:36-46, Marcos 14:32-42 at Lukas 22:39-46. Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato ay mula sa Mateo 27:26, Marcos 15:15, Lukas 23:14-16 at Juan 19:1. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus ay hango sa Mateo 27:27-30, Marcos 15:16-19 at Juan 19:2-3. Ang pagpapasan ng krus ni Hesus ay matatagpuan sa Mateo 27:31-33, Marcos 15:20-22, Lukas 23:26-32 at Juan 19:16-17. Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus ay hango sa Mateo 27:34-56, Marcos 15:23-41, Lukas 23:33-49 at Juan 19:18-30.

Ang panghuling mga misteryo ay ang Misteryo ng Luwalhati mula sa unang misteryo ng Pagkabuhay Muli ni Hesukristo na hango sa Mateo 28:1-15, Marcos 16:1-13, Lukas 24:1-12 at Juan 20:1-18. Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo ay hango sa Marcos 16:19-20, Lukas 24:50-53 at Gawa 1:9-11. Ang Pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen ay mula sa Gawa 2:1-41 at ang huling dalawang misteryo ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen at pagpapatong ng korona sa Mahal na Birhen ay parehong sinaunang turo ng Santa Iglesia.

Madalas din ang pagkutya sa Banal na Santo Rosaryo na ito ay gawa lamang ng tao at hindi ipinagutos. Matatagpuan sa Mga Bilang 15:38 ang utos na, “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila na sila’y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang patungan ang tirintas ng bawa’t laylayan ng isang panaling bughaw.”

Ang ‘panaling bughaw’ ay tinawag na ‘Tzitzit’ na karaniwang ginagamit ng mga Hudyo kung saan nagmula ang mga Krsitiyano bilang tanda sa pagbibilang nga kanilang mga dasal. Makikita sa larawan ang halimbawa ng tzitzit na kahalintulad mismo ng Rosaryo na ginagamit naman ng mga Katolikong Kristiyano. Malinaw na ang paniniwala at debosyon sa Santo Rosaryo ay salin mula sa Bibliya.

You May Also Like