May batayan ba sa Bibliya ang purgatoryo?

purgatory

Hindi bat’ ayon sa Bibliya, ang Mabuting Magnanakaw ay dumiretso sa langit ng walang patungkol sa purgatoryo? Hindi ba’t ito ay patunay mula sa Kasulatan na walang purgatoryo? Bakit naniniwala ang mga Katoliko sa Purgatoryo?

Sinasabi sa Ebanghelyo ni Lukas na binanggit nga ni Kristo ang tungkol sa Mabuting Magnanakaw na kilala mula sa tradisyong Katoliko bilang si Dismas na sasama sa Kanya sa langit.

Sambit ni Dismas, “Hesus, alalahanin mo ako pagpasok mo sa iyong kaharian.”

Ngunit batayan nga ba ang naturang sitas na walang Purgatoryo?

Una, hindi na kinakailangan ni Dismas ang mapunta pa sa Purgatoryo. Siya ay nalinis na mula sa kanyang mga kasalanan ng kanyang sambitin kay Hesus ang kanyang “pagkukumpisal”.

Pangalawa, ang purgatoryo ay lugar kung saan ang isang namayapa na may marka ng maliit na pagkakasala at hindi nararapat sa kadalisayan ng langit ay nililinis. Ito ay kinakailangan dahil, itinuturo sa Kasulatan, “walang may bahid ang makakapasok sa presensya ng Diyos sa langit.” (Paghahayag 21:27) Pangatlo, kinikilala ng Bibliya ang mga “dasal sa mga yumao” na matatagpuan sa 2 Makabeo 12:43-45. Ngunit tinanggal ng mga Protestante ang naturang libro sa Bibliya, ngunit kanila namang kinikilala ito bilang ‘apokripal’.

Ang mga dasal ay hindi na kinakailangan ng mga nasa langit at wala namang makatutulong sa mga nasa impyerno. Ibig sabihin ang dasal para sa mga yumao na pinaniniwalaan maging ng mga sinaunang Hudyo ay katanggap-tanggap at makatotohanan.

Ang dasal para sa mga yumao ay kadikit na doktrina ng purgatoryo at naging parte na ng totoong relihiyon bago pa man dumating si Kristo. Ito ay gawain ng mga Hudyo mula pa ng panahon ni Makabeo at matatandaang si Kristo mismo ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo sa kasalukuyan ay nananalangin ng isang dasal na tinatawag na “Mourner’s Kaddish” sa loob ng labing isang buwan matapos mamayapa ang isang minamahal na may paghahangad na malinis ang namayapa.

Ang doktrina ng purgatoryo ay bahagi na ng pananampalataya ng mga Hudyo at mga Kristiyano bago pa man dumating ang mga Protestante at tanggihan ang naturang turo.

(Mark Silva)

You May Also Like