Mali ba ang paulit-ulit na dasal?

Apologetics photo - issue7

KARANIWANG sinasabi ng mga hindi Katoliko na kinokondena ng Bibliya ang paulit-ulit na dasal gaya ng rosaryo.

“Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita.” (Mateo 6:7)

Ngunit kung susuriin ang naturang sitas sa Mateo ang pinatutungkulan ay ang “walang kabuluhang” pag-uulit. Hindi ang pag-uulit ang kinokondena ni Kristo kung hindi ang paggamit ng mga Hentil sa gawaing pagbibigkas ng dalanging walang humpay at pagsambit ng pangalan ng mga diyos upang mapwersa diumano ang mga diyos na pakinggan ang kanilang mga dasal. Ang mga pagano sa panahon ni Kristo ay may mga paraan ng pagdasal sa iba’t ibang uri ng diyos. Sa nabanggit na sitas tayo ay sinasabihan ni Kristo na huwag tumulad sa mga Hentil, bagkus ay magtiwala sa Diyos na, “alam ng Ama ang pangangailangan mo bago ka pa man manalangin sa Kanya” (Mateo 6:25-34).

Ang Bibliya mismo ay puno ng mga dasal na paulit-ulit:

Mula kay Daniel, sa kapitulo 3 hanggang 57, Salmo 136; maging sa Mateo 20:31 kung saan pinagbigyan ni Hesus ang pakiusap ng isang bulag na madalas nag-uukol ng paulit-ulit na dalanganin.

Maging sa kalangitan kung saan lahat ng panalangin at dasal ay inihahandog, sinasabing sa harap ng Trono ng Diyos: “Ang bawat isa sa apat na buhay na nilalang ay may anim na pakpak sa kaniyang sarili. Puno ng mga mata sa buong palibot at sa loob nila. At hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi ng:

Banal! Banal! Banal! Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang darating.” (Pahayag 4:8)

Ito ay patunay na hindi ang pag-uulit ang kinokondena, kung hindi ang pagsambit, ngunit wala sa puso.
Maging si Hesus mismo sa kanyang pagdarasal ay umuulit, “Pagkatapos magdasal ni Hesus sa ikatlong pagkakataon, siya ay bumalik sa kanyang mga tagasunod…”

(Mark Silva)

You May Also Like