Kapangyarihan ng Santo Rosaryo

Ano ang Santo Rosaryo? Tinawag ni Pope Julius III itong “Kaluwalhatian ng Simbahan.” Ang tawag naman ni Leo XIII ditto ay “ang Salteryo ni Maria”; para kay Pius XII, ito ay “korona ng mga rosas”; ayon naman kay John XXIII, ang rosary ay “paraan ng pakikiisa sa Diyos”; ito ay “maikling kabuuan ng Ebanghelyo”, ayon naman kay Paul VI. At para kay John Paul II, ang pinaka Marian na Santo Papa, ito ay “dasal ng Ina ng Simbahan”, “Sagot sa pangangailangan ng ating panahon” at “aking paboritong dasal.”

apologetics rosary

Ang Santo Rosaryo ay nararapat na maging paboritong dasal bawat Kristyano. Kahit sino na mataimtim na humiling kay Kristo ay makakakamit ng karagdagang grasya kung dadaan siya sa Kanyang Ina na ang papel ay ilapit ang bawat isa kay Kristo na unang anak. Sinabi ni Archbishop Fulton Sheen, “Nang kanyang hugisin si Kristo sa kanyang katawan, kanya ring hinubog si Hesus sa ating mga kaluluwa. Dala ni Maria ang mensahe ng Ebanghelyo na nagtuturo, ‘Gawin mo ang kahit anong Kanyang sasabihin,’ (Juan 2:5) na inuulit lamang ang utos ng Diyos Ama… Makinig kayo sa kanya (Mateo 17:5).”

Si Kristo ay nasa Rosaryo. Tayo ay mataimtim na nakasentro kay Hesus tuwing inaalala ang mga misteryo sa Ebanghelyo mula sa fiat ni Maria na nagtalaga sa kanya bilang unang tagasunod: “…Mangyari nawa sa akin ang iyong mga salita.” Sa ating mga gunita ang Banal na Espiritu ay nagbabahagi ng grasya upang maliwanagan at magabayan tayo na ipamahagi ang kaparehong fiat para mapatotoo ang mga Kasulatan “…lahat ng henerasyon ay tatawagin akong mapalad” sa pagbasbas ka kanya tulad ng ginawa ni Elizabeth.

Nagiging kaisa natin ang Reyna ng Kalangitan na siyang nagdidikit sa ating mga dasal na parang mga bola ng rosaryo, kasama ang mga Anghel na tinaguriang kaulapan ng mga saksi na walang katapusang nagsasamba kasama ang mga Santo na kabilang sa Matagumpay na Simbahan sa Kalangitan sa Diyos. Pinatutunayan nito ang mga kataga ni Kristo… “Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila (Mateo 18:20).” Hindi tayo nag-iisa sa Santo Rosaryo.

Pinababanal natin ang ating mga sarili sa Pagaantada ng Krus, pagpapahayag ng pananampalataya sa Kredo, dasal na ‘Ama Namin’, pagpapahayag ng mga salita sa Bibliya patungkol sa Pagkakatawang-Tao, paghingi ng tulong kay Inang Maria, Pagluwalhati sa Trinidad at sa kanyang mga pagpupuri ng mga Anghel, Ang Gloria at paghingi ng kapatawaran kay Kristo, kaligtasan, at habag sa dasal ng Fatima. Sinasambit natin ang Diyos nang 55 beses; Ama 15 beses; Anak 9; Banal na Espiritu 10; Hesus: 60 Kristo isa; at Panginoon na 54 na beses. Ang kumpletong Rosaryo ay may kabuuang apat na misteryo, Tuwa, Liwanag, Hapis at Luwalhati makaapat na ulit ng mga banal na ngalan. Ang bawat sambit sa mga ito sa Nag-iisang Totoong Diyos ay nagbibigay takot kay Satanas at sa kanyang mga alagad — napapatakbo, umaalis, at nawawalan ng kapangyarihan.

Dinudurog ng ating tinaguriang ‘Mama’ ang ulo ng ahas sa Rosaryo; ang dakilang kadena na nagtatali kay Satanas. Simple at makabata ngunit, makapangyarihan laban sa lahat ng masama: “Kung ikaw ay nagnanais ng mataas na antas ng dasal, na may buong katotohanan, walang pagkabigo laban sa mga bitag ng demonyo na inihahanda sa ating mga nagdadasal, manalangin kayo ng Rosaryo araw-araw,” ayon kay St. Louis de Monfort.

Ang buong patawad o indolohensya ay maaaring makamit sa pagdadasal bilang pamilya, grupo sa Simbahan, kapilya, o kahit nag-iisa sa Banal na Sakramento. Bilang mga masunuring anak nakikiisa tayo sa dasal at sa pamamagitan ni Maria para sa kapatawaran ng mga nagkasala at para sa kapayapaan sa mundo – kapayapaan na maaari lamang makamit mula kay Kristo kung saan naroroon ang presensya ng Banal ng Espiritu sa bahat yugto ng ating buhay.

You May Also Like