Inang Immaculada

immaculate

Ipinaliwanang sa Council of Ephesus noong taong 431 ang unang Marian Dogma, Teotokos – Pinagbubuntis ang Diyos, upang labanan ang paniniwalang hango kay Nestorius kung saan sinasabing may dalawang persona si Kristo, isang Diyos na persona, at isang taong persona. Ito ay taliwas sa turo ng Simbahang Katolika na si Kristo ay iisang Diyos na nagkatawang tao at si Maria ay tinaguriang Ina ng Diyos. Ang pinuno ng mga Nestorian ay nagsabing si Maria ay ina lamang ng taong si Kristo at hindi ng kanyang buong pagkatao o pagka-Diyos. Nang maiproklama ang Dogma ng Inang Immaculada nagtipon ang mga tao para sa isang prusisyon at paulit-ulit ang pagbigkas ng, “Banal na Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami.”

Ang Diyos at kasalanan ay ‘di maaring maghalo kaya sa kapanyarihan ng Diyos iniligtas Niya ang kanyang magiging ina mula sa kahit anong uri ng sumpa o kasalanan. Isang walang bahid na tagapagdala ng Banal na Salita kung saan ang kanyang kawalan ng kasalanan ay pinapatunayan ng Bibliya. Ipinapakita din sa Protoevangelium o unang pagpapahayag ng Mabuting Balita na siya at si Satanas ay magkaalitan mula pa sa simula. … ‘At papagaalitin ko ikaw at ang babae. Si Arkangel Gabriel ay bumati sa kanya –kecharitomene rendered gratia plena – napupuno ng grasya sa limbag ni San Geronimo. Kecharitomene ay nangangahulugang ‘charis’ sa salitang Griyego o grasya sa Tagalog, “Maria: sapagka’t nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos.”
Isinakatuparan ni Kristo ang kanyang gawaing pagliligtas at si Maria ay ipinanganak na ligtas sa kahit anong bahid ng kasalanan na naayon sa Teotokos. Ipinaliwanag ni Gabriel, “Walang imposible sa Diyos.” At sinabi ni Maria, “Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon.” Tinawag naman siya ni Elizabeth na, “…Ina ng aking Panginoon.” Maging si Luther na ama ng mga Protestante ay nagsabing, “Sa gawang ito kung saan siya ay ginawang Ina ng Diyos, ay marami ang magagandang bagay ang ibinagay sa kanya kung saan walang sino man ang madaling mkaiintindi.” Naniniwala naman sila Calvin at Zwingli, mga tinaguriang ama ng Protestante, sa kabanalan ni Maria, habang ang ibang mga bagong Protestante ay mapagkutya at sinasabing, “Paano magkakaroon ng ina ang Diyos?”, patunay lamang ng kawalan ng kaalaman tungkol sa pinagmulan mismo ng Protestantismo.

Iprinoklama ni Pius IX ang Dogma ng Immaculada Concepcion noong Disyembre 8, 1854: “…Ang Banal na Birheng Maria ay iniligtas, mula sa iisang grasya at pabor mula sa Diyos na siyang makapangyarihan dahil na rin sa merito ni Hesu-Kristo ang Tagapagligtas ng sangkatauhan, ligtas mula sa lahat ng bahid ng Orihinal na Kasalanan.”

Nagpanukala naman si Pius XII ng isang papal bull, ang “Munifiicentissimus Deus” na naglalayong pagtibayin ang paniniwala na si Mari ay Iniakyat sa Langit (Assumptio). Ang Banal na Kasulatan at walang putol na Tradisyon ng Simbahan ang bumuo sa basehan upang pagtibayin ang katuruan tungkol sa pagkakaakyat ni Maria sa langit, katawan at kaluluwa. Maging ang mga sinaunang liturhiya ay sumusuporta dito: tinuturo ng Armenian Lectionary ng Jerusalem taong 451 ang patungkol sa malalim na Pagtulog ni Maria at Pag-akyat sa kanya sa Langit, katawan at kaluluwa.

Sa ikatlong siglo naman, itinalaga ang “Pag-akyat ng Banal na Birheng Maria” bilang titulo sa Gregorian Sacramentary. Ang nakasulat sa sinaunang Dasal sa Pagbubukas ng Misa ay: “Diyos na tumingin sa mapagkumbabang Birhen, itinaas Mo siya sa dignidad na Ina ng Iyong Anak at kinoronahan siya ng walang katulad na kaluwalhatian.”

You May Also Like