Bakit pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Saul na maging Pablo?

st. paulKaraniwan na ang maling paniniwala na pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Saul at binansagan itong Pablo. Ayon sa paniniwala, nangyari ang pagpalit ng pangalan noong maging Kristiyano si Saul mula sa pagiging isang Hudyo kung saan nakaharap mismo ni Saul si Kristo sa kanyang biyahe patungong Damascus (Gawa 9:1-19). Hindi ito tulad ng pangyayaring si Hesus mismo ang nagpalit ng pangalan ni Pedro mula sa pagiging si Simon bilang tanda ng kanyang responsibilidad sa Iglesya, walang nangyaring pagpapalit ng pangalan ni Saul. Ipinanganak na Hudyo si Saul, “natuli sa ikatlong araw, mula sa lahi ng Israel, o sa tribo ni Benjamin, isang Ebreo mula sa mga Ebreong magulang at pagtalima sa batas ng mga Pariseo” (Phil 3:5). Ang pangalang Ebreo na ibinigay ng kanyang mga magulang ay Saul, dahil ang kanyang ama ay isang mamamayang Romano at ito ay namana ni Saul. May katumbas na ngalan din si Saul sa Latin na Pablo. (Gawa 16:37, 22:25-28), ang kultura ng dalawang pangalan ay uso noong panahon na yaon. Lumaki si Saul sa istriktong kapaligiran ng mga Pariseo, ang pangalan na Saul ay mas naaayon sa kanilang kultura. Pagkatapos maging Kristiyano si Saul, na determinadong maibahagi ang Ebanghelyo sa mga Hentil, tinalikuran niya ang ngalan na Saul at ginamit ang kanyang Romanong pangalan na Pablo. Ang Pablo, noong panahong iyon, ay karaniwang pangalang Hentil. Natural na sa istilo niya ang paggamit ng ‘Pablo’ na kanyang Romanong pangalan. Inakma niy ang kanyang mga paraan upang madali siyang makalalapit sa mga Hentil, maging ang paggamit ng lengwahe. Tayo rin naman ay dapat tumulad sa paraan ni San Pablo sa kanyang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi sa paraang pagpapalit ng pangalan kung hindi sa paraang katanggap-tanggap at kaaya-aya sa mga babahaginan ng Ebanghelyo. Dapat tayo ay makisama sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya upang madaling mapalapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Pablo, 19 Ito ay sapagkat kahit na ako ay malaya mula sa kaninuman, gayunman, ginawa ko ang aking sarili na alipin ng lahat upang lalo pang marami ang madala ko. 20 Sa mga Judio ako ay naging Judio upang mahikayat ko ang mga Judio. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ako ay naging tulad ng mga nasa ilalim upang madala ko sila na nasa ilalim ng kautusan. 21 Sa mga walang kautusan, ako ay naging tulad sa mga walang kautusan upang madala ko sila na walang kautusan. Hindi sa ako ay walang kautusan patungo sa Diyos subalit ako ay sa ilalim ng kautusan patungo kay Cristo. 22 Sa mga mahihina ako ay naging mahina upang madala ko ang mga mahihina. Naging ganito ako sa lahat ng bagay upang mailigtas ko sa bawat kaparaanan kahit ang ilan. 23 Ito ay ginagawa ko alang-alang sa ebanghelyo nang sa gayon ako ay maging kapwa kabahagi ng ebanghelyo. (1 Mga Taga-Corinto 9:19-23).

[Mark Silva]

You May Also Like