Bakit kay San Pedro ang unang puwesto sa mga disipulo?

Nasa pangunahing puwesto si San Pedro sa kadahilanang:

1. Inamin niya na si Hesus ay ang Mesyas.
2. Tinanggap niya mula kay Kristo ang “kapangyarihan ng susi”, ang kapangyarihang magpatakbo ng Simbahan.

Ayon sa Mateo 16:19, sinabi ni Hesus kay Pedro, “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.”

Sa Batas ng katuruan ng Simbahan, si Simon Pedro ang may hawak ng unang pwesto sa labing-dalawang disipulo. Ipinagkatiwala ni Kristo ang naiibang misyon sa kanya mula nang kanyang sambitin ang, “Ikaw ang Kristo, Ang anak ng Diyos na buhay.” At dahil dito, inihayag naman ni Kristo, “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” Si Kristo na “buhay na Bato,” ay nagpasiguro sa Kanyang Simbahan, na pinasimulan mula kay Pedro at may kapangyarihang manaig laban sa kamatayan. Dahil sa pananampalataya ni Pedro, mananatiling matibay na bato ng Simbahan si Pedro. Ang kanyang misyon ay panatiliing matibay ang pananampalataya ng kanyang mga kapatid.

You May Also Like