Bakit apoy ang simbolo ng Banal na Espiritu?

fire-vectorKung ang tubig ay simbolo ng buhay at panganganak na iniaatang sa Banal na Espiritu, ang apoy naman ay simbolo ng nag-aalab na paggalaw ng Banal na Espiritu. Ang aksyon ng Espiritu Santo ay nakikita sa dasal ni propetang Elias, nang siya ay “tumayong parang apoy” at nagwika ng mga “salitang nag-aalab tulad ng sulo”. Ang pangyayaring ito ay hawas ng apoy ng Banal na Espiritu, na siyang nagbabago ng anumang dapuan nito. Si San Juan de Bautismo, na siyang nauna “bago ang Panginoon sa espiritu at kapangyarihan ni Elias,” ay nagpapahayag na si Kristo ang siyang, “magbabautismo sa inyo ng Banal na Espiritu na may apoy.” Ihahayag din ni Kristo sa Espiritu: “Ako ay naparito upang magpalaganap ng apoy sa mundo; at dahil dito ay mag-aalab.” Sa wangis ng mga dila “na isang apoy,” ang Banal na Espiritu ang bumaba sa mga disipulo noong unang Pentekost. Ipinagpatuloy ng espirituwal na tradisyon ang ganitong simbolismo ng apoy bilang tanda ng pakakakilala sa gawa ng Banal na Espiritu. Huwag pababayaan ang Espritu, ayon sa 1 Mga Tessalonika 5:1.

You May Also Like