Ano ang tungkulin ng mga obispo?

bishops

ANG mga obispo ay may responsibilidad sa mga lokal na Simabahan na ipinagtiwala sa kanila at may pananagutan para sa mga ito sa buong Simbahan. Sila ay namamahala sa kanilang diyosesis na may otoridad kasama ang bawat obispo para sa kapakinabangan ng buong Simabahan sa ilalim ng pamumuno ng santo papa.
Ang isang obispo, una sa lahat, ay nararapat maging isang apostol – tapat na saksi ni Hesus, na siya mismong tumawag at nagtalaga sa kanila upang sundin Siya. Sila ang nagdadala kay Kristo sa sangkatauhan at ang sangkatauhan kay Kristo. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo; pangangasiwa sa mga sakramento; at pamamalakad sa Simbahan. Bilang mga tagapagmana ng mga apostoles, ang obispo ay nangangasiwa sa kanyang ministeryo sa kabutihan ng kanyang kapangyarihang apostoliko. Siya ay hindi ahente o kaya’y tagasunod ng santo papa, ngunit sita ay kumikilos sa ilalim ng pamumuno ng santo papa. [Mark Silva]

You May Also Like