Ano ang parusang eklesyastiko na maaaring ipataw sa sino mang magkasala ng aborsyon?

Ang sino mang magpapalaglag ay maaaring patawan ng pagtitiwalag ng Simbahan o ‘excommunication’ sa Ingles at latae sententiae sa Latin.

“Latae sententiae” ay nangangahulugang napagtibay na ito sa sandaling ang isang indibidwal ay nagpalaglag.

Ang pakikipagtulungan sa isang pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan ay may mabigat na parusa. Ikinaaakibat ng Simbahang Katolika ang parusang kanonikal na pagtitiwalag para sa mga tumulong sa isang aborsyon at itinuturing ang pagpapalaglag na krimen laban sa buhay ng tao. Ang Simbahan ay nagpaparusa hindi dahil sa kawalan ng awa, bagkus ito ay pagpapakita lamang ng kabigatan ng kasalanan ng pagpapalaglag, kawalan ng pag-asang maituwid ang pagkakamali laban sa inosenteng buhay na kinitil, maging sa magulang at buong sangkatauhan.

You May Also Like