Ano ang orihinal na kahulugan ng salitang “liturhiya”?

Ang kahulugan ng salitang “liturhiya”ay:

1. Gawaing pampubliko
2. Isang serbisyo sa ngalan ng/para sa sangkatauhan

Sa tradisyong Kristiano, ang ibig sabihin ng liturhiya ay pakikiisa ng Sambayanan ng Diyos sa “Gawa ng Diyos.” 1 Sa liturhiya ni Kristo, ang ating tagapag-ligtas at kataas-taasang pari, ipinagpapatuloy ang gawaing pagliligtas sa kanyang Simbahan.

1 Cf. Juan 17:4.

You May Also Like