Ano ang ipinaaalam ng doktrina ng Immaculada Concepcion?

CCC 491 Sa paglipas ng ilang siglo, ang Iglesia ay naging higit pang maalam tungkol sa katauhan ni Maria, ‘puno ng biyaya’ sa pamamagitan ng Diyos (Lucas 1:28). Si Maria ay natubos na mula sa sandali ng paglilihi ng kanyang ina. Ito ang ipinapahayag ng dogma ng Simbahang Katolika sa ‘Immaculate Conception’, na ipinahayag ni Santo Papa Pius IX noong taong 1854.

Ang pinakamapalad na si Birheng Maria ay, mula sa unang sandali ng kanyang buhay — sa pamamagitan ng isang pang-isahang biyaya at pribilehiyo ng Diyos at sa pamamagitan ng kagalingan ng mga merito ni Jesus Kristo , Tagapagligtas ng sangkatauhan — napanatili si Mariang ligtas mula sa lahat ng mantsa ng orihinal na kasalanan (Pius IX, Ineffabilis Deus (1854)).

You May Also Like