Ano ang inggit?

inggitCCC 2539 Ang inggit ay isang nakamamatay na kasalanan. Ang taong naiinggit ay malungkot kapag nakita niya ang ari-arian ng kanyang kapwa at may matinding pagnanais na makamtan niya ang mga ito kahit sa maling pamamaraan.

Tinawag ni San Agustin na “may pagkasa-demonyong kasalanan (the diabolical sin)” ang inggit. [1] “Mula sa inggit nanggagaling ang pagkapoot , pagbibintang, pagsisinungaling laban sa puri ng kapwa, pagkatuwa dahil sa kasawian ng kapwa, sama ng loob dahil sa mabuting kapalaran ng iba.”[2]

1 Cf. St. Augustine, De catechizandis rudibus 4, 8 PL 40, 315-316.
2 St. Gregory the Great Moralia in Job 31, 45: PL 76, 621.

You May Also Like