Ano ang ikapitong utos ng Diyos?

“Huwag kang magnanakaw. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos.” ” (Exodo 20:15).

Ipinagbabawal sa ikapitong utos ang ‘di makatarungang pagkuha o pagtatago ng bagay o gamit ng iba at ang paggawa ng mali sa iba ukol sa kanyang pag-aari. Sa espiritu ng hustisya at pagmamalasakit, kailangan pangalagaan ang mga bagay sa mundo at katas ng hirap ng iba. Kalakip ang pagkakawanggawa, ang buhay Kristiyano ay nagsisikap nang mabuti upang ang mga bagay sa mundo ay iatang sa Diyos na may likha ng lahat.

You May Also Like