Ang Lihim ni Gandang Humihimbing (The Secret of Sleeping Beauty)

jen

Nakakatulog ka ba nang mahimbing tulad ni Sleeping Beauty, o ikaw ba’y parang Princess and the Pea na hindi maka-idlip kung may butil na nararamdaman? Ayon sa Helpguide.org ng Harvard Health Publications, ang ingay, liwanag at lubhang kapaguran ay pangkaraniwang dahilan ng insomnia; ngunit sa katotohanan, may ibang mga malalim na dahilan nito. Nangingibabaw rito ang lubos na pagdadalamhati kung tayo ay nakasakit ng mahal sa buhay o nandaya ng kapwa-tao. Bakit nga ba tayo tila inaantok sa araw at nakamulat sa gabi?

Ayon kay Ashley Morris ng Sleep.com, ang pagsisisi at pagdadalamhati sa masamang kinagawaan ay nagdudulot ng kalungkutang pilit tinatalikuran at ng di-mapakaling pakiramdam sa pagsapit ng gabi. Ang kaalamang tayo ay naging mapanakit, mandaraya, may itinatanim na galit, o naging biktima ng maljusticia, ay nagbibigay-kusa sa pagninilay-nilay at laking-pagdilat ng mga mata sa kadiliman. Sa ganitong kalagayan, mahirap talagang matulog na ng mahimbing! May kasabihang , “The softest pillow is a clean conscience.”

Si Dr. Frederic Luskin, direktor ng Stanford Forgiveness Project at manunulat ng Forgive for Good (Harper Collins, 2010) ay nagbigay ng mga tiyak na payo upang makatulog na ng mahimbing sa gabi. Itinuro niya ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran. Minsan, ayon kay Dr. Luskin, maaring sarili natin ang kailangang kilalanin: ang pagpapakumbaba na tayo ay nagkamali, ang pagdurusa sa lungkot na naibaling sa iba, at ang pagnanasa ng bagong pagkakataon upang bumangon na muli.

Sa Katolisismo, may panukalang paraan sa paglutas ng lubhang kasalanan – ang Sakramento ng Pangungumpisal. Subukan mo – ang paghingi ng tawad mula sa taimtim na puso at tapat na pagsisisi, kasama na rin ang panatang matatag na pag-iwas sa kasalanan at pangakong di gagawing muli ang kasamaan, ay magdudulot ng ngiti sa gabi, at kusang mapayapa’t mahimbing ang mararanasan sa pagtulog sa gabi. Kung nais mo ng mundong dalisay, mangyaring alisin muna ang “bumubukol” sa unan bago tumihaya – humingi ng kapatawaran, kalimutan ang galit; at pagbangon ng madaling-araw ay mag-handang mag-bagong buhay. Early to bed, early to rise. Akmang aksyon ito gabi-gabi, araw-araw. Alalahanin natin ngayong Mahal na Araw, “All roads lead to forgiveness.” Ang paghingi ng kapatawaran ay susi sa katahimikan, kagalakan at mahimbing na pagtulog. Maligaya Bati sa Muling Pagkabuhay!

You May Also Like

  • Evelyn Songco

    Magandang mungkahi. Mabuhay ka Jen.