Ang kalikasan ay para ding tao

Fr. Benny TuazonMagsisimula tayo ngayon, sa pamamagitan ng pitak na ito, ng pag-aalam at pagninilay sa kalagayan ng kalikasan sa ating mundo.

Mahalaga ito sapagkat malaki ang kinalaman ng kalagayan ng panahon at kapaligiran sa ating buhay. Ang pagbabago, halimbawa, ng klima ay nagdidikta sa ating pamumuhay. Kung malamig, kailangan ng pangginaw. Kung mainit, kailangan ng panangga sa init. Kung tag-tuyot, kailangan ng tubig. Kung may ulan at baha, kailangan ng lagakan ng tubig ulan at ligtas na lugar. Sa madaling salita, malaking tulong ang kaalaman upang makatugon ng angkop sa mga hamon at panganib na darating. Gayundin, ang tama at malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ay magbibigay din sa atin ng kakayahan na maiwasan o ‘di kaya ay mapigilan ang paglala ng mga mapanaganib na mga kalagayan hinggil sa kalikasan.

Pinili ko ang titulong “Nang Simulang Likhain” upang maipahatid ang katotohanang marami sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ay makakasumpong ng kapaliwanagan at katugunan sa kanilang pinagmulan. Hango ang mga salitang ito sa simula ng unang aklat ng Bibliya, and Genesis. Doon ay itinatakda na ang lahat ay nilikha ng Diyos at doon din ay sinabi ng Diyos ang kahulugan at layunin ng Kanyang mga nilikha.

Magiging gabay natin ito sa higit na makabuluhan at mabungang pagtalakay sa mga maka-kalikasang bagay-bagay na ating bibigyang pansin dito.

Bilang pauna, kailangang linawin natin na ang lahat ng nilikha ay may limitasyon o hangganan. Maling akalain na maaari nating gamitin ang lahat ng walang patumangga. Malaking bagay sa kalusugan ng kalikasan kung igagalang at lagi nating aalalahanin ang katotohanang ito. Bagama’t nakikita natin na maraming tubig, pagkain, halaman, lupain at iba pang likas yaman sa ating kapaligiran, may mga pagkakataon na nalilimutan natin na ang mga ito ay unti-unti ring nauubos sa madalas na paggamit. Ang pagtubo, paglago at pagsagana ng mga nilikha ay nangangailangan ng panahon, pag-aaruga at pamamahinga! Ang tubig sa ilog, halimbawa, ay malinis sa simula. Hindi maiiwasan na may mga duming maitatapon doon. Alam n’yo ba na may kakayahan ang tubig ng ilog na linisin ang sarili na sanhi ng duming itinapon? Sadyang nilikha ng Diyos ang kalikasan na may angking kakayahang gamutin ang sarili. Saksi dito ang katawan ng tao. Ang simpleng sugat at kahit impeksiyon ay kayang malunasan nito kahit hindi maggamot. Subalit, kung ang dumi na maitatapon dito ay sobrang dami, katulad ng tao, malulunod din ito. At ang resulta ay ang unti-unting pagkamatay ng ilog.Ganyan ang nangyari sa ating Ilog Pasig at iba pang katubigan. Kung titigilan muna o babawasan natin ang duming itinatapon sa Ilog Pasig, hindi magluluwat at ito’y magiging malinis at buhay na muli.

Maraming nanghihinayang sa Ilog Pasig. Ang ilog ay mahalaga sa kaunlaran. Ang mga kilalang mga siyudad sa buong mundo ay karaniwang malapit sa mga ilog; Ilog Nile sa Alexandria, Egypt; Ilog Chao Phraya sa Bangkok, Thailand; Ilog Thames sa London, England; Ilog Seine sa Paris, France; Ilog Tiber sa Rome, Italy; Ilog Sumida sa Tokyo, Japan; Ilog Danube sa Vienna, Austria at marami pang iba.

Kapag buhay ang ilog, buhay ang pangangalakal at maraming iba pang gawain. Hindi pa huli ang lahat. Kung ang ating mga kinauukulan ay magsasagawa ng mga pagtuturo sa mga tao at maglalaan ng pondo upang maisaayos at buhaying muli ang Ilog Pasig, marami ang makikinabang dito.

Palagi, ang tanong sa bandang huli ay kung ano ang magagawa natin? Marami. Huwag magtapon ng mga dumi sa ilog. Iwasang magtayo ng mga pagawaan sa tabing-ilog. Huwag gumamit ng mga dinamita o anumang kemikal na hahalo sa tubig ng ilog. Kahit sa maliit na paraan ay tumulong tayo. Kapag ang maliliit na gawain ay ginawang marami, malaki ang magiging epekto nito.

Magsimula tayo sa ating sarili. Ang sang nilikha ay alay ng Diyos sa atin para sa ating kapakinabangan. Ang pag-abuso nito ay ang paglalagay ng ating sarili sa panganib dahil darating ang araw na magkukulang at mawawala ito. Nawa’y matuto tayo sa katotohanang ang kabutihan ng ating kapwa at kapaligiran ay kabutihan din natin.

You May Also Like