broken heart2Kung ang pagsasama ng mag-asawa ay mukhang lubhang imposible na, pinahihintulutan ng Simbahan ang pisikal na pag-hihiwalay ng mag-asawa at paninirahan ng hiwalay sa isa’t-isa. Ngunit, ang pagiging mag-asawa ay walang katapusan sa mata ng Diyos at hindi magiging malaya kailanman na mag-hanap pang muli ng bagong asawa. Sa pagkakataong ito, ang pinakamagandang paraan, kung maaari, ay ang subukan ang pakikipag-ayos. Hinihikayat din ang Kristiyanong komunidad na gumabay sa kanila upang matulungan ang mag-asawa na mabuhay sa kanilang sitwasyon sa Kristiyanong paraan kung saan nananatili ang respeto sa kanilang kasal na hindi maaaring isawalang-bisa.

You May Also Like